Babits Mihály Gimnázium 1047 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18 tel: 2-334-536
Hogyan fejleszthető az iskola?
Hogyan fejleszthető az iskola?

Ki ne álmodna egy olyan iskoláról, ahol az a cél, hogy az oktatás minden szereplőjének az oktató és nevelő munkához való hozzáállása pozitívan fejlődjön? A Babits Mihály Gimnázium sikeresen pályázott egy hároméves nemzetközi projektre, ami „Az egész iskolára kiterjedő pozitív viselkedési normák megerősítése"(EUROPBS-Positive Behaviour Support) címet viselte, és az ebben vállalt feladatokat eredményesen teljesítette.

(A projektról részletesebben: www.europbs.com)

Az Amszterdami Egyetem irányításával és a Tamperei Egyetem együttműködésével öt gimnázium (portugál, finn, holland, török és a Babits Mihály Gimnázium) bekapcsolódott egy iskolafejlesztési programba. Többéves tapasztalattal rendelkezünk, és a projekten az Európai Iskolahálózat (European School Network, www.esnetwork.eu) tagiskoláival közösen dolgozunk. A diákcserék és a korábbi együttműködés során kialakult bizalmi kapcsolatokkal és a jó tapasztalatokkal kölcsönösen segítjük és erősítjük egymást.

Alapvetően egy nyitott, szellemiségében szabad, jó kimeneti eredményekkel rendelkező iskola vagyunk,ahol nagyon sok színes iskolai program keretében élénk diákélet is folyik. Nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják, hogy az oktatás mellett a nevelés egyre komolyabb funkciót kap a pedagógusok munkájában. Hiánypótló szerepet kénytelenek betölteni, mert a családmodell az elmúlt időben jelentősen átalakult, minek következtében több teher hárul az iskolákra is.

A program elején a résztvevő iskolák felméréseket végeztek közös kérdőívek kitöltésével, mely munkába iskolánk a szülőket, a tanárkollégákat és a diákokat is bevonta.

A program hangsúlyosan törekedett a tanárok hatékony kommunikációjára diákok és szülők felé, valamint a diákok egymás közötti jobb együttműködésének támogatására. Tette és teszi is a szabályok (Házirend, Pedagógiai Program) következes betartatásával.

A projektben résztvevő iskolák egy-egy koordináló pedagógus csapatot (PBS-team) hoztak létre, melyek feladata az adott intézmény közös értékeinek meghatározása, ennek közzé- és láthatóvá tétele az iskolai élet minden szereplője számára. Feltérképezték saját iskolájukban a problémás helyeket, a problémákat (kihívásokat), és kidolgozták a cselekvési tervet. A megvalósítás után kontrollmérésekkel ellenőrizték munkájuk eredményességet.

A mi iskolánkban is hamar megalakult egy nyolc pedagógusból álló irányító testület, akik rendszeresen találkoznak és együtt dolgoznak. Nálunk a közös értékek a FITT mozaikszóban nyertek értelmet: felelősségteljes, illedelmes, tiszteletteljes, toleráns viselkedés. Ezt várjuk el egymástól, s ezeket az értékeket kívánjuk a diákjainkban is leginkább megbecsülni és fejleszteni. A kritikus helyszínek, ahol a legtöbb probléma jelentkezik a mosdó, az öltöző és az ebédlő. Ezeknek a helyeknek a rendben tartására, biztonságának, tisztaságának megőrzésére dolgozott ki az irányító pedagógus csoport megvalósítási tervet. A programban részt vevő iskolák irányító csoportjainak munkáját Amszterdamból egy- egy mentor is segíti.

Az értékek kijelölése után következett a stratégia kialakítása. A fiatalabb gimnazisták feladatul kapták a plakátok készítését; önismereti fejlesztés történt osztályfőnöki órákon és rendhagyó programokon (Babits-nap, diáknap, Föld napja, szakkörök, táborok), valamint dráma- és szerepjáték keretében oldottak meg a gyerekek problémákat. A felsőéves gimnazisták színdarabokat készítettek az elmúlt években (Dzsungel könyve, La Mancha lovagja, Második ének). Rendszeresen mennek diákjaink színházba, nyitott színházba is, ahol az előadás után elemző beszélgetés folyik a látottakról. Ezt egészítik ki a filmelemzések, beszélgetések szakemberekkel. Számtalan meghívott vendég, a tudományos élet jeles képviselői, egykori tanáraink és diákjaink látogattak el hozzánk az elmúlt években, akik bővítették diákjaink látókörét, gyarapították ismereteiket, tágították világlátásukat.


A projekt során a következő mérések és ezek jutalmazása történt meg iskolánkban:

      
- Pontossági verseny: a legkevesebbet késő osztály oklevélben részesült év végén tortát is kapnak. (Az e-napló bevezetése a mérésre számtalan lehetőséget kínál, így az óráról késők regisztrálására is.)

      
- Köszönés: több alkalommal köszönő-napot tartottunk, amikor cukorkával jutalmaztuk az iskolába köszöntéssel belépő diákokat, biztatva őket az udvarias viselkedésre.


- Mobiltelefon: a házirendet megsértő diákok telefonjai a titkárságra kerülnek, ahonnan csak a szülők vehették át. Ennek a szabálynak a bevezetése jelentősen csökkentette a problémás viselkedést.

      
- Környezeti kultúra: a tantermek nagy részét a gyerekek saját maguk festették ki, esetleg szülői segítséget vettek igénybe. A diákok által készített dekorációk díszítik a termeket, az iskola belső falait: élmény központú plakátok, érmék, oklevelek (nyári táborok, túlélőtúra, tájfutás stb.), valamint inspiráló idézetek jelentek meg az iskola különböző pontjain.


Osztály- illetve csoportszinten történtek még szociometriai, tanulás módszertani mérések illetve elemzések is. Folyamatosan igyekszünk ezeket bemutatni iskolán belül és kívül is.

A fentiek eredményeként nemcsak barátságosabb és szebb lett a intézményünk, hanem a közösségi értékek és a kapcsolatok minőségi javulása is tapasztalható. Ehhez hozzájárul a mindig naprakész, színvonalas iskolai honlap, a Facebookon létrehozott Babits-csoport, az iskolaújság és az iskolarádió is.


Tanárok, diákok a három év során többször, többféle kérdőívet töltöttek ki, kontrolmérések, interjúk készítése történt, és ezek elemzése folyamatosan továbbításra került az Amszterdami Egyetem által létesített közös adatbázisba, mely egy gazdag kincsestár, hiszen az öt gimnázium mindegyike közzéteszi az eredményeiket.

Megfigyelhető volt munkánk során az is, mennyire eredményes, ha az egy osztályban tanító kollégák több alkalommal találkoznak a tanév során, és megvitatják az adott csoport aktuális problémáit, vagy esetleg közösen hoznak döntést vitatható, nehéz esetekben. Ehhez a nevelő munkához az iskolát segítő pszichológus is komoly szakmai segítséget nyújt.


A hároméves munka során szembe kellett nézni nehézségeinkkel is: a gimnázium pedagógusai túlterheltek, komoly időhiánnyal küszködnek. Az oktatási rendszert érintő nagyon jelentős változások is kihívások elé állítják a pedagógusokat. Sok, rendkívül színvonalas tanításon kívüli program szerveződik, amely nagyon hasznos a diákoknak, de komoly terhet ró a tanárokra.

Az iskola folyamatos költségvetési problémákkal küszködött, küszködik. Így büszkén mondhatjuk, hogy a szerény technikai és gazdasági háttér ellenére is nagyon jó eredményeket sikerült felmutatnunk. Nehézségeink közé tartozik az is, hogy a gyermekek családi háttere is sokat változott az elmúlt években. Nehezített körülmények között kellett, kell az iskolának hiánypótló, koordináló tevékenységet folytatnia.

Nekünk, tanároknak is kihívást jelentett, jelent most is, hogy a különböző pedagógiai helyzetekben pozitív megerősítésre törekedjünk. Új szemléletmódot kíván az adatgyűjtésen alapuló, a problémákat újabb és újabb kihívásoknak tekintő és azokra folyamatosan megoldásokat kereső megközelítésmód állandó alkalmazása.

Ez a módszer a pozitív viselkedést erősíti mind a tanárok, mind a szülők és a tanulók körében.

A dicséret ösztönzőbb, mint a büntetés. Az elvárt viselkedést kell jutalmazni, a korábbi szigorú, inkább poroszos módszerrel szemben.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a nemzetközi program keretén belül egy új modellt sikerült elsajátítani: a kiemelt közös értékekre és a pozitív megközelítésre figyelve megerősíteni az együttműködést az iskolai élet minden területén. Ez a modell továbbadható, fejleszthető és folytatható is.


 .: Finland 2012 :.

.: Euro PBS meghívó :.


Budapest, 2013. február
Babits PBS csoport


A honlapot üzemelteti: Marton Sándor tanár úr
2007-2016 Babits Mihály Gimnázium
tárhelytárhely